Giancarlo Montovano

Ph.D. Student


B.S., Biochemistry
University of Scranton
M.S., Biochemistry
University of Scranton

Contact Information
Emailgiancarlo.montovano@uconn.edu